לקוח קיים? הכנס מכאן
שם משתמש
סיסמה
שמור סיסמה
שכחת סיסמא?
*שם משתמש באנגלית בלבד.
במידה ועדיין אין לך אתר לחץ כאן
תפריט
שאלות ותשובות
צור קשר
תנאי שימוש
מדיניות פרטיות
תוכנית שותפים חדש
כניסת שותפים
אתר ליישוב
 
מדיניות פרטיות
 

 משפוחה טכנולוגיות בע"מ (להלן "משפוחה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט (להלן: "אתר  רשת עו"ד" או "האתר"). תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרים. הם  סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת משפוחה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים  באתרי משפוחה או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון  זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

  רישום לשירותים   

 

חלק מהשירותים באתרי משפוחה טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש  למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני  שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את  הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל  ומשפוחה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף  ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. כך, לדוגמה, בעת השימוש במדור  הדרושים במשפוחה תתבקש תמסור פרטים מתוך קורות החיים שלך.

  מאגר המידע 

 

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע  של משפוחה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש  בשירותים הללו.

  השימוש במידע 

 

בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים  שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות  והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. משפוחה תשמור את המידע  במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים  השונים באתרי משפוחה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וזאת למטרות המפורטות להלן:

·  כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) דואר אלקטרוני  ופורומים - וכן במשחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.

·  כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים  ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים  ותכנים קיימים. המידע שישמש את משפוחה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו  מזהה אותך אישית.

לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים  להעדפותיך.

·  לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך (כולל  מודעות במדור הדרושים או בניית אתר אישי).

·  כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתרי משפוחה לתחומי  ההתעניינות שלך. המידע שישמש את משפוחה לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או  בכתובת.

·  משפוחה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע  שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי  מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את  הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, משפוחה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

·  ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים  שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

·  לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים  שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי  פעם.

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה  מהשירותים הרלבנטיים באתרי משפוחה.

1.       ·  בשום מקרה לא יספקו מפעילי האתר מידע הקשור לפרטי-הקשר האישיים של המשתמש,
כגון כתובת דואר אלקטרוני, כתובת (למעט עיר) או מספר טלפון, ללא קבלת הסכמה  מראש של המשתמש, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים  כאשר מידע זה רלבנטי.

2.       כל מידע אחר שיוזן על-ידי המשתמש בעת רישומו לאתר (כגון עיסוק, מצב-משפחתי  וכיו"ב) עשוי להופיע באתר אלא אם כן צוין במפורש אחרת, וזאת על-מנת לאפשר לחברי  האתר לזהות ולהכיר זה את זה.

3.       למפעילי האתר זכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר (אגרגטיבי) כלשהו אודות  המשתמשים והנרשמים בו.

4.       יתכן כי ייעשה שימוש בפרטי משתמש לצורך פילוח פרסומי והפניית מסרים אישיים  (פרסונליים) אליו, המתאימים לנתוניו, וזאת כל עוד לא יימסרו פרטים ספציפיים אודותיו  לצדדים שלישיים, כמפורט בסעיף 1 לעיל.

5.       המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה  סיפק עם רישומו באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או  מסחריים.

6.       המשתמש יוכל, לפי בקשתו, להסיר עצמו מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני. במקרה כזה , תעמוד למפעילי האתר הזכות להפסיק את חברותו באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי.

7.       המשתמש יוכל לבקש למחוק עצמו ממאגר המידע המוחזק על-ידי האתר וזו על-ידי הפניית  בקשה לצוות האתר.

  מסירת מידע לצד שלישי 

 

משפוחה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על  פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

·  בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של משפוחה, או בעת שתיקח חלק  בפעילות תוכן אחרת המשותפת משפוחה ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש  להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך.

·  במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי משפוחה, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או  איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או  בקשר איתם, פעולות שבניגוד לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;

·  אם יתקבל בידי משפוחה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד  שלישי;

·  בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין  משפוחה;

·  בכל מקרה שמשפוחה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או  לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

·  משפוחה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים  לחברות אחרות הקשורות למשפוחה, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות  פרטיות זו;

·  אם משפוחה תארגן את פעילותה או את פעילות האתרי משפוחה במסגרת תאגיד אחר - וכן  במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא  תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע  סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

  Cookies

 

באתרי משפוחה נעשה שימוש ב`עוגיות ` (Cookies) לצורך תפעולם השוטף  והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים , כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. `עוגיות ` (Cookies) הן  קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי משפוחה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר  תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה  משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב` מייקרוסופט , תוכל למצוא אותם בספריה  c:\windows\cookies וכן ב - c:\windows\Temporary Internet Files. ה - Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית  באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים  ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים  באתרי משפוחה המחייבים רישום. המידע ב - Cookies מוצפן, ומשפוחה נוקטת צעדי זהירות  כדי להבטיח שרק מחשבי משפוחה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם  אינך רוצה לקבל  Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך  נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא  תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי משפוחה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף  לכך, אתה יכול למחוק את ה - Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה  משוכנע שאינך רוצה שאתרי משפוחה יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים  את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת  תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

  אבטחת מידע 

 

משפוחה מיישמת באתרי משפוחה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד  שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי משפוחה, אין בהם  בטחון מוחלט. לכן, משפוחה לא מתחייבת שהשירותים באתרי משפוחה יהיו חסינים באופן  מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

  זכות לעיין במידע 

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או  על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע . אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל  מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו  להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר  עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט  השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי משפוחה משמש  לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון  אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה  זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק  ממאגר המידע. משפוחה תמחוק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות  מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למשפוחה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות  מסחריות ואחרות שביצעת באתרי משפוחה - יוסיף להשמר במשפוחה על-פי דין, אך לא ישמש  עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה משפוחה למחוק  אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח  החוק, כדי שיורה למשפוחה לפעול כאמור.

  שינויים במדיניות הפרטיות 

 

משפוחה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו  במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם  על-כך הודעה במשפוחה או בעמודי הבית  של האתרים.

 

© כל הזכויות שמורות ל ® משפוחה טכנולוגיות בע"מ (רשת עו"ד 2007)

אתר לקיבוץ | אתר לקבוץ | אתר ליישוב | אתר לישוב | [בעל אתר?] פרסם כאן | תמ"א 38 מיסוי | עורכי דין גירושין | אתר הנצחה | אלבום לתינוק | גלולה | עבודת שורשים | אינדקס אתרים |